VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

Murtfeldt plasty s.r.o.

1. Všeobecná ustanovení

Tyto všeobecné prodejní a dodací podmínky jsou neoddělitelnou součástí Nabídky/Kupní smlouvy nebo Potvrzení objednávky. Pokud se některé podmínky Nabídky/Kupní smlouvy nebo Potvrzení objednávky odlišují od těchto Všeobecných prodejních a dodacích podmínek, platí podmínky uvedené na Nabídce/Kupní smlouvě nebo na Potvrzení objednávky. Pokud některé otázky nejsou upraveny ani Nabídkou/Kupní smlouvou nebo Potvrzením objednávky a ani těmito Všeobecnými prodejními a dodacími podmínkami, platí příslušná ustanovení obchodního zákoníku.

2. Nabídka/Kupní

Nabídka/Kupní smlouva vystavená společností Murtfeldt Plasty musí být vyhotovena podle interních předpisů společnosti a objednavateli dodána v písemné formě na formulářích společnosti  Murtfeldt Plasty, opatřena podpisem pověřeného pracovníka. V případě zaslání e-mailem podpis pověřeného pracovníka nahrazuje jeho jméno.

Platnost Nabídky/Kupní smlouvy je 1 měsíc. Smluvní závazky vznikají až při potvrzení naší Nabídky/Kupní smlouvy. Potvrzení naší Nabídky /Kupní smlouvy zákazník provede podpisem a razítkem společnosti na zaslaném formuláři a tento doručí do sídla společnosti  Murtfeldt Plasty.

3. Přijetí Objednávky

Lhůta pro potvrzení objednávky zaslané zákazníkem je maximálně 7 dnů. Během této doby pověřený pracovník Murtfeldt Plasty zašle objednavateli Potvrzení objednávky vyhotovené podle interních předpisů společnosti a musí být dodáno v písemné formě na formulářích společnosti  Murtfeldt Plasty, opatřeno podpisem pověřeného pracovníka a případně i razítkem firmy Murtfeldt Plasty. Při zaslání Potvrzení objednávky e-mailem podpis pověřeného pracovníka nahrazuje jeho jméno. V případě, že lhůta 7 dnů nemůže být splněna, zaměstnanec Murtfeldt Plasty informuje kontaktní osobu objednavatele a dojedná nový termín Potvrzení objednávky.

Objednávky, na které nebylo zasláno Potvrzení objednávky, Murtfeldt Plasty považuje za nepřijaté a nebere zodpovědnost za případné vzniklé škody objednavatele.

4. Ceny

Cena je stanovena na základě platného ceníku a nezahrnuje náklady na balení, dopravné, expresní dodávku, pojištění, a náklady přejímky. V případě zakázek v hodnotě pod 2 000 Kč bez DPH má Murtfeldt Plasty právo účtovat manipulační přirážku podle platného ceníku. Cena a platební podmínky jsou uvedeny v Nabídce/Kupní smlouvě nebo na Potvrzení objednávky a jsou platné pro realizovaný obchodní případ.

5. Dodání zboží a přechod vlastnictví

Místem dodání zboží je sídlo objednavatele, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak. Zboží se stává majetkem odběratele v okamžiku jeho převzetí od přepravce. V případě převzetí zboží v sídle Murtfeldt Plasty se zákazník stává majitelem zboží po podpisu dodacího listu a převzetí zboží.

6. Nebezpečí škody

Nebezpečí škody přechází na odběratele v době, kdy převezme zboží.

7. Záruky

7.1 Murtfeldt Plasty poskytuje na zboží a výrobky záruky v souladu s Obchodním zákoníkem. Na vybrané typy výrobků a zboží Murtfeldt Plasty poskytuje záruky až 24 měsíců.

7.2 V souvislosti s díly vytištěnými na 3D tiskárně výslovně odkazujeme na to, že součásti Rapid prototypingu a ostatní modely a součásti nejsou časově stálé. Ty je třeba v důsledku toho neprodleně, avšak nejpozději do 3 dnů po dodání, použít podle účelu použití, jinak může dojít k deformacím, které mohou způsobit, že řádné použití součásti již nebude možné.

Obecně upozorňujeme na to, že tolerance námi zhotovených forem a stříkaných odlitků se řídí podle DIN 16 742, toleranční skupiny (TG6), avšak stanovit lze min. ± 0,1 mm. Protokoly o měření budou sepsány poté, co toto bylo z pověření písemně vyjádřeno a objednavatel uvede referenční rozměry, které budou potvrzeny při udělení zakázky.

U 3D tisku součástí, Rapid prototypingu a odlitých dílů ze silikonových forem i v případě jinak vytvořených vzorků, prototypů a jednotlivých součástí u předsérií a malých sérií jsou možné větší rozměrové odchylky. Odběr se v případě větších rozměrových odchylek provede i tehdy, když objednavatel výslovně neupozorní na tyto rozměry jako podmínku zakázky. Neručíme za škody, které vzniknou z chybných výkresů nebo dat CAD objednavatele.

Námi expedované díly mají tyto vlastnosti, za které neručíme a neposkytujeme žádnou záruku: deformace při teplotě, deformace při chybném a neodborném skladování, změna tvaru a pevnosti do 1–3 týdnů po výrobě navzdory ideálním podmínkám, neznámé chování následkem chemických nebo fyzikálních vlastností či podmínek a jejich vlivů.

Po dodání součástí se objednavatel kvůli citlivému charakteru součástí zavazuje oznámit do 3 dnů případné vady. Nepřebíráme žádnou záruku za správnou soutiskovou formu součástí, které budou namontovány až po 3 dnech od dodání.

8. Vady zboží, reklamace

Zjištěné vady odběratel oznámí dodavateli do 5 dnů po dodávce zboží (vady vzniklé v průběhu používání zboží oznámí okamžitě po jejich zjištění) a to písemnou formou reklamačního protokolu a navrhne způsob, jakým by měly být nároky z odpovědnosti za vady uspokojeny. V případě nejednoznačné zodpovědnosti za vznik vady na zboží Murtfeldt Plasty vyšle svého pracovníka do 3 dnů po oznámení reklamace k odběrateli, kde odběratel a pracovník Murtfeldt Plasty  posoudí stav vad a sepíší Reklamační protokol včetně návrhu na řešení nároků podle interních předpisů Murtfeldt Plasty.

Opravitelné a oprávněné vady Murtfeldt Plasty opraví na své náklady, případně po dohodě bude poskytnuta náhrada škody. Za neopravitelné a oprávněné vady Murtfeldt Plasty po dohodě dodá náhradní plnění nebo dojde k odstoupení od smlouvy. Případné vzniklé spory budou řešeny v souladu s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

9. Povinnost mlčenlivosti

Odběratel je povinen považovat obchodní informace a firmou Murtfeldt Plasty navržená technická řešení za obchodní tajemství a nakládat s nimi důvěrně. Odběratel může tyto informace poskytnout v rámci své propagace avšak pouze s písemným souhlasem Murtfeldt Plasty.

Výkresy, technická dokumentace, navržená technická řešení zpracovaná zaměstnanci firmy Murtfeldt Plasty, zůstávají ve vlastnictví Murtfeldt Plasty a nesmí být použity k jinému účelu, nesmí být kopírovány a reprodukovány a rovněž s nimi nesmí být seznámen jiný subjekt bez předchozího písemného svolení Murtfeldt Plasty.

10. Sankce

Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, firma Murtfeldt Plasty v případě včasného nezaplacení kupujícím, je oprávněna účtovat kupujícímu smluvní pokutu 0,05% ze sjednané ceny za každý den prodlení.

Při zrušení potvrzení Kupní smlouvy nebo Potvrzení objednávky Murtfeldt Plasty bude účtovat vzniklé náklady minimálně však 30% kupní ceny zakázky.

V případě nedodržení povinnosti mlčenlivosti činí smluvní sankce 15 000 Kč.

11. Závěrečná ustanovení

Všeobecné prodejní a dodací podmínky Murtfeldt Plasty s.r.o. jsou nedílnou součástí Nabídky/Kupní smlouvy nebo Potvrzení objednávky.

Verze Všeobecných prodejních a dodacích podmínek

Všeobecné prodejní a dodací podmínky jsou platné od 02.2018